Update số Pokeball theo level đối với Phiêu Lưu Và Quyết Đấu

Update số Pokeball theo level đối với Phiêu Lưu Và Quyết Đấu

 

Điều chỉnh số Pokeball theo level cụ thể :

  • Level 1 – 10 : 3 Pokeball
  • Level 11 – 30 : 4 Pokeball
  • Level 31 trở lên : 6 Pokeball