Update phần thưởng đua top 7 ngày đầu server mới.

Update phần thưởng đua top 7 ngày đầu server mới 

  Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7
  Đua Top Level NV Ash Số lượng Đua Top Level NV Gardenia Số lượng Đua Top Level NV Blue Số lượng Đua Top Level NV Misty Số lượng Đua Top Đấu Trường Số lượng Đua Top Đấu Rank Số lượng Đua Top Guild Số lượng
Top 1 Đá Hệ Điện 50 Đá Hệ Cỏ 50 Đá Hệ Lửa 50 Đá Hệ Nước 50 Quả Bí Ẩn 50 Chứng Nhận Đấu Sĩ 200 Huy Chương G 500
Coin Poke 6000 Coin Poke 6000 Coin Poke 6000 Coin Poke 6000 Coin Poke 6000 Coin Poke 6000 Coin Poke 3000
Chứng Nhận Đấu Sĩ 500 Chứng Nhận Đấu Sĩ 500 Chứng Nhận Đấu Sĩ 500 Chứng Nhận Đấu Sĩ 500 Chứng Nhận Đấu Sĩ 500 Chứng Nhận Đấu Sĩ 500 Chứng Nhận Đấu Sĩ 500
MasterBall 3 MasterBall 3 MasterBall 3 MasterBall 3 MasterBall 3 MasterBall 3 MasterBall 3
Top 2 Đá Hệ Điện 30 Đá Hệ Cỏ 30 Đá Hệ Lửa 30 Đá Hệ Nước 30 Quả Bí Ẩn 25 Chứng Nhận Đấu Sĩ 100 Huy Chương G 250
Coin Poke 3000 Coin Poke 3000 Coin Poke 3000 Coin Poke 3000 Coin Poke 3000 Coin Poke 3000 Coin Poke 1500
Chứng Nhận Đấu Sĩ 300 Chứng Nhận Đấu Sĩ 300 Chứng Nhận Đấu Sĩ 300 Chứng Nhận Đấu Sĩ 300 Chứng Nhận Đấu Sĩ 300 Chứng Nhận Đấu Sĩ 300 Chứng Nhận Đấu Sĩ 300
MasterBall 2 MasterBall 2 MasterBall 2 MasterBall 2 MasterBall 2 MasterBall 2 MasterBall 2
Top 3 Đá Hệ Điện 20 Đá Hệ Cỏ 20 Đá Hệ Lửa 20 Đá Hệ Nước 20 Quả Bí Ẩn 12 Chứng Nhận Đấu Sĩ 50 Huy Chương G 120
Coin Poke 1500 Coin Poke 1500 Coin Poke 1500 Coin Poke 1500 Coin Poke 1500 Coin Poke 1500 Coin Poke 800
Chứng Nhận Đấu Sĩ 150 Chứng Nhận Đấu Sĩ 150 Chứng Nhận Đấu Sĩ 150 Chứng Nhận Đấu Sĩ 150 Chứng Nhận Đấu Sĩ 150 Chứng Nhận Đấu Sĩ 150 Chứng Nhận Đấu Sĩ 150
MasterBall 1 MasterBall 1 MasterBall 1 MasterBall 1 MasterBall 1 MasterBall 1 MasterBall 1
Top 4-10 Đá Hệ Điện 5 Đá Hệ Cỏ 5 Đá Hệ Lửa 5 Đá Hệ Nước 5 Quả Bí Ẩn 5 Chứng Nhận Đấu Sĩ 20 Huy Chương G 50
Great 20 Great 20 Great 20 Great 20 Great 20 Great 20 Great 20
Coin Poke 500 Coin Poke 500 Coin Poke 500 Coin Poke 500 Coin Poke 500 Coin Poke 500 Coin Poke 300
Đạt yêu cầu NV Ash Đạt Level 10 NV Gardenia Đạt Level 10 NV Blue Đạt Level 10 NV Misty Đạt Level 10 Huy Chương Thủy Tinh đạt 100 điểm Huân Chương Pokemon đạt 200 Gia nhập Guild
Thưởng Mảnh cơ bản 1 Mảnh cơ bản 1 Mảnh cơ bản 1 Mảnh cơ bản 1 Mảnh cơ bản 1 Mảnh cơ bản 1 Mảnh cơ bản 1