Nạp Nhóm Server Mới

 Nạp Nhóm Server Mới

  •          Thời gian: 7 ngày đầu server mới.
  •          Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện tham gia server mới
  •          Vào giao diện Nhiệm Vụ Server Mới , chọn Nạp Nhóm Server Mới.
  •          Nội dung: Chỉ áp dụng nạp các gói Diamond cơ bản. Để nhận thưởng cần thỏa đủ 2 điều kiện, đã nạp mốc đó và đủ số người nạp của mốc