Đăng Nhập Mỗi Ngày

Đăng Nhập Mỗi Ngày

  •          Thời gian: 7 ngày đầu server mới.
  •          Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện tham gia server mới
  •          Vào giao diện Nhiệm Vụ Server Mới , chọn Đăng Nhập Mỗi Ngày.
  •          Nội dung: Đăng nhập liên tục để nhận thưởng, mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần, nếu không nhận thưởng thì lần đăng nhập sau sẽ phải nhận lại thưởng của ngày bị miss.

Ví dụ: Ngày thứ 3 server mới, người chơi không nhận thưởng thì qua ngày thứ 4, người chơi vào lại nhận thưởng thì chỉ có thể nhận thưởng lại của ngày 3.

Ngày

Vật Phẩm

Ngày 1

100 Coin Poke + 1 Vé Vào Đấu Trường + 10 Vé Phiêu Lưu

Ngày 2

100 Coin Poke + 2 Vé Vào Đấu Trường + 1 Poke Ball

Ngày 3

100 Coin Poke + 2 Vé Hệ + 2 Viên Gene

Ngày 4

200 Coin Poke + 3 Vé Vào Đấu Trường + 2 Great Ball

Ngày 5

300 Coin Poke + 2 Vé Hệ + 2 Viên Gene

Ngày 6

400 Coin Poke + 2 Vé Hệ + 1 Ultra Ball

Ngày 7

500 Coin Poke + 5 Vé Phiêu Lưu + 1 bài Chỉ Lệnh Thuốc Siêu Cấp