Tính Năng Năng Động Ngày

Tính Năng Năng Động Ngày

  • Thời gian: Mở vĩnh viễn.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.
  • Vào giao diện Trợ Lý Pokemon , chọn Năng Động.  • Nội dung: Mỗi ngày, Nhà Huấn Luyện tham gia tính năng Đấu Trường, Đấu Rank, Phiêu Lưu hoặc hoàn thành nhiệm vụ Năng Động có thể nhận thưởng các Rương Năng Động.

*Nhiệm vụ năng động có thể dùng 10 Diamond (Khóa) mỗi lần để làm mới.

  • Phần thưởng: Các mốc 10-30-50-70-100 sẽ có rương thưởng

Điểm năng động

Vật Phẩm

10

40 Coin Poke

30

80 Coin Poke + 3 Vé Càn Quét

50

120 Coin Poke + 3 Vé Càn Quét

70

160 Coin Poke + 4 Vé Càn Quét + 1 Great Ball + 15 Đá Tiến Hóa-Siêu

100

200 Coin Poke + 1 Great Ball + 1 Vé Vào Đấu Trường + 15 Đá Tiến Hóa-Siêu

 

 

Giao diện Năng động ngày