Tính Năng Mở Trứng

Tính Năng Mở Trứng

  • Thời gian: Mở vĩnh viễn.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.
  • Vào giao diện Mở Trứng

Theo Hệ: Phải sở hữu nhân vật của hệ thì mới có thể mở, nhận bài cơ bản của 1 trong 4 hệ, sử dụng Vé Hệ hoặc Coin Poke để mở, mỗi lần mở nhận 3 lá bài ngẫu nhiên, các lá bài có giới hạn lặp lại tối đa, nếu hết thì khi mở sẽ không gặp lại bài đó nữa, có thể chọn Tạo Mới để reset lại nếu đã đạt hết các lá bài cần thiết.

_ Thưởng thêm mở trứng Hệ:

+ Mở 50 lần bằng 25.000 coin Poke thưởng 50 thẻ EXP cơ bản
+ Mở 10 lần bằng 250 Diamond ( ưu tiên Diamond Khóa ) thưởng 10 thẻ EXP cơ bản


Phiêu Lưu: Đạt level 5 có thể mở, chọn hệ mong muốn và sử dụng Vé Phiêu Lưu hoặc Coin Poke để mở sẽ nhận các lá bài nâng cao của hệ đó, mỗi lần mở nhận 3 lá bài ngẫu nhiên, mở 50 lần chắc chắn nhận 1 lá bài phẩm chất SR.

Thưởng thêm mở trứng Phiêu Lưu:

+ Mở 50 lần bằng 47.500 coin Poke thưởng 50 thẻ EXP cơ bản + 5 Quả Bí Ẩn

+ Mở 50 lần bằng 2000 Diamond ( ưu tiên Diamond Khóa ) thưởng 50 thẻ EXP cơ bản + 5 Quả Bí Ẩn

 

 

Tiến Hóa: Không yêu cầu điều kiện mở, nơi nhận các lá bài bổ trợ cực mạnh, có thể chọn mở bằng Coin Poke hoặc Diamond, mỗi lần mở sẽ nhận Tế Bào Đột Biến và mảnh bài ngẫu nhiên trong gói, Tế Bào Đột Biến được tính là 1 mảnh bài, khi đủ số lượng mảnh cần thiết có thể tiến hành ghép lá bài.