Tính Năng Điểm Danh

Tính Năng Điểm Danh

  • Thời gian: Mở vĩnh viễn.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.
  • Vào giao diện Điểm Danh.

Giao diện Điểm Danh
 
Giao diện Thưởng Điểm Danh Tháng

 

Thưởng Điểm Danh Tháng: Mỗi ngày, Nhà Huấn Luyện có thể vào điểm danh nhận thưởng quà ngày, những ngày chưa điểm danh trước đó có thể điểm danh bù.

Điểm Danh Thẻ Tháng: Sau khi mua thẻ tháng, mỗi ngày đăng nhập có thể nhận được phần thưởng tương ứng với mốc thẻ tháng đã mua trong vòng 30 ngày. Khi mua tiếp sẽ cộng dồn số ngày nhận thưởng.

 

 

Điểm Danh Tân Thủ: Đăng nhập mỗi ngày nhận thưởng quà tân thủ, hết 7 ngày sẽ không reset thưởng.

 

Điểm Danh Quà Online: Online nhận thưởng, qua ngày sẽ tạo mới.

 

Điểm Danh Liên Tục: Đăng nhập liên tục để nhận thưởng với giá trị tăng dần theo mỗi ngày, thưởng nhận tối đa ở ngày thứ 14, nếu trong quá trình điểm danh không nhận thưởng thì qua ngày hôm sau sẽ phải nhận thưởng lại từ ngày 1.