Nhiệm Vụ Tân Thủ 7 Ngày

Nhiệm Vụ Tân Thủ 7 Ngày

  •          Thời gianMở từng ngày cho nhân vật mới tạo, hết 7 ngày vẫn mở cho đến khi nhận hết thưởng
  •          Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.
  •          Vào giao diện Trợ Lý Pokemon , chọn Tân Thủ.
  •          Nội dung: Mở theo từng ngày hoàn thành các mục yêu cầu để có thể nhận thưởng. Hết 7 ngày sẽ mỡ vĩnh viễn.

Nhiệm Vụ Tân Thủ

 

Thưởng Nhiệm Vụ Tân Thủ