Đua Top Server Mới

Đua Top Server Mới

  • Thời gian: 7 ngày đầu mở server.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện tham gia server mới.

Vào giao diện Nhiệm Vụ Server Mới , chọn Đua Top Server Mới.

Mỗi ngày sẽ có 1 hạng mục đua top riêng biệt, kết thúc ngày sẽ trao thưởng hạng mục của ngày đó.

 

 

Ngày

Điều kiện

Phần thưởng

Ngày 1

Hạng 1


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 1


20 Đá Hệ Điện


6000 Coin Poke

Hạng 2


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 1


10 Đá Hệ Điện


3000 Coin Poke

Hạng 3


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 1


5 Đá Hệ Điện


1500 Coin Poke

Hạng 4-10

 


 3 Đá Hệ Điện


500 Coin Poke

Có nhân vật Ash đạt Lv10

 

 

 
1 Poke Ball

Ngày 2

Hạng 1

1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 2

20 Đá Hệ Cỏ


6000 Coin Poke

Hạng 2


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 2


10 Đá Hệ Cỏ


3000 Coin Poke

Hạng 3


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 2


5 Đá Hệ Cỏ


1500 Coin Poke

Hạng 4-10

 

 
3 Đá Hệ Cỏ


500 Coin Poke

Có nhân vật Gardenia đạt Lv10

 

 

 
1 Poke Ball

Ngày 3

Hạng 1


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 3


20 Đá Hệ Lửa


6000 Coin Poke

Hạng 2


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 3


10 Đá Hệ Lửa


3000 Coin Poke

Hạng 3


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 3


5 Đá Hệ Lửa


1500 Coin Poke

Hạng 4-10

 

 
3 Đá Hệ Lửa


500 Coin Poke

Có nhân vật Blue đạt Lv10

 

 

  
1 Poke Ball

Ngày 4

Hạng 1


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 4


20 Đá Hệ Nước


6000 Coin Poke

Hạng 2


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 4


10 Đá Hệ Nước


3000 Coin Poke

Hạng 3


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 4


5 Đá Hệ Nước


1500 Coin Poke

Hạng 4-10

 

 
3 Đá Hệ Nước


500 Coin Poke

Có nhân vật Blue đạt Lv10

 

 

 
1 Poke Ball

Ngày 5

Hạng 1


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 5


50 Quả Bí Ẩn


6000 Coin Poke

Hạng 2


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 5


25 Quả Bí Ẩn


3000 Coin Poke

Hạng 3


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 5


12 Quả Bí Ẩn


1500 Coin Poke

Hạng 4-10

 

 
5 Quả Bí Ẩn


500 Coin Poke

Huy Chương Thủy Tinh đạt 100 điểm

 

 
3 Quả Bí Ẩn


 1 Great Ball

Ngày 6

Hạng 1


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 6


200 Chứng Nhận Đấu Sĩ


6000 Coin Poke

Hạng 2


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 6


100 Chứng Nhận Đấu Sĩ


3000 Coin Poke

Hạng 3


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 6


50 Chứng Nhận Đấu Sĩ


1500 Coin Poke

Hạng 4-10

 

 
20 Chứng Nhận Đấu Sĩ


500 Coin Poke

Huân Chương Pokemon đạt 200 điểm

 

 

 
 1 Great Ball

Ngày 7

Hạng 1


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 7


500 Huy Chương G


3000 Coin Poke

Hạng 21 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 7


250 Huy Chương G


1500 Coin Poke

Hạng 3


1 Mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản 7


120 Huy Chương G


800 Coin Poke

Hạng 4-10

 

 
50 Huy Chương G


50 Huy Chương G

Thành viên Guild

 

  
1 Poke Ball

 

*Huy Chương Thủy Tính: Thắng đấu trường nhận được

*Huân Chương Pokemon: Thắng đấu rank nhận được

*Phải gia nhập Guild đủ 24h mới có thể nhận thưởng đua top Guild

Phần thưởng đặc biệt: Sau khi thu thập đủ 7 mảnh ghép Poke Ball Cơ Bản có thể tiến hành ghép bài Chỉ Lệnh Poke Ball Cơ Bản, đến ngày thứ 9 nếu không ghép bài thì mỗi mảnh ghép Pokemon Cơ Bản sẽ tự động quy đổi thành 1000 Coin Poke.