Cửa Hàng Giảm Giá

Cửa Hàng Giảm Giá

  •          Thời gian: 7 ngày đầu server mới.
  •          Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện tham gia server mới
  •          Vào giao diện Nhiệm Vụ Server Mới , chọn Cửa Hàng Giảm Giá.
  •          Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, sử dụng Diamond để mua các vật phẩm giản giá. Mỗi vật phẩm chỉ mua được 1 lần trong giao diện này, qua ngày sẽ đổi vật phẩm.

 

Ngày

Vật Phẩm

Giá Gốc

Giá Bán

Ngày 1

Poke Ball x50

500

60

Ngày 2

Vé Vào Đấu Trường x10

750

60

Ngày 3

Vé Càn Quét x100

500

60

Ngày 4

Vé Phiêu Lưu x25

1000

60

Ngày 5

Viên Gene x25

500

60

Ngày 6

Great Ball x25

500

60

Ngày 7

Diamond Khóa x1000

1000

500