MỞ GÓI HỆ GIÁC ĐẤU

MỞ GÓI HỆ GIÁC ĐẤU

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/11/2019.

Đối tượng tham gia: Tất cả các Nhà Huấn Luyện.

Mở Trứng

 

Nội dung: Mở gói Phiêu Lưu hệ Giác Đấu.